Hyundai modell vásárlását tervezi?
Nem érdemes tovább várni!

Amennyiben 2019. december 1. és 2020. január 31. között szerződik az AutoPalace Délpest-nél bármely Hyundai modellre, Öné lehet még egy páros belépő is a márciusi Santana koncertre!*

* A 2019. december 1. és 2020. január 31. között (bármely Hyundai modellre) szerződő ügyfeleink között egy páros belépőt sorsolunk ki a márciusi Santana koncertre. A játékban csak természetes személyes vesznek részt.

Részletesen a nyereményjáték szabályazatról

„Auto Palace Délpest – Santana koncert nyereményjáték” - Játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató

Az Auto Palace Délpest Kft. (székhely: 1186 Budapest, Cziffra György utca 15., Cégjegyzékszám: Cg.01-09-904632 Adószám: 14456624-2-44), mint Szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban és adatvédelmi tájékoztatóban (a továbbiakban együtt: Szabályzat) meghatározott „Shopmark autókihelyezés” elnevezésű nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.

JÁTÉKSZABÁLYZAT

I. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azok a Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik továbbiakban: Játékos:

  • -betöltötték 18. életévüket, cselekvőképesek, illetve nem állnak cselekvőképességüket e tekintetben korlátozó vagy kizáró korlátozás alatt;
  • -elfogadják a Szabályzatot és megfelelnek a jelen Szabályzatban írt egyéb feltételeknek;
  • -2019. december 1. és 2020. január 31. között Szervezőnél bármilyen Hyundai modellre érvényes adásvételi- vagy lízingszerződést kötnek;

A Játékos által megadott adatok hiányosságáért, hibáiért, pontatlanságáért, illetőleg a nyeremények kézbesítése során ebből eredő károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező és esetlegesen igénybe vett finanszírozó alkalmazottai (munkatársai), valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Játékban való önkéntes részvétel a jelen Szabályzat és adatkezelési tájékoztató automatikus elfogadását és a kifejezett hozzájárulás megadását jelenti.

II. A Játék időtartama

2019. december 1. napjától 2020. január 31. napjáig tart.

III. Nyeremények és sorsolás

A Szervező a Játék időtartama alatt megkötött érvényes adásvételi- vagy lízingszerződések vevői/bérlői közül sorsolja ki a nyertest. A sorsolás nem nyilvános, azt a Szervező véletlenszerű kiválasztás elvén működő számítógépes algoritmus segítségével végzi, és a sorsolás menetéről jegyzőkönyvet vesz fel.

Eredményhirdetésre 2020. február 5. napjáig kerül sor.

Nyeremények: páros belépőjegy Santana 2020. március 19. napján a Papp László Budapest Sportarénában megtartásra kerülő koncertre.

A nyertes kizárásra kerül, ha nem felel meg a jelen szabályzatban írt feltételeknek, az adásvételi- vagy lízingszerződés bármely okból megszűnik, vagy amennyiben a meghatározott időn belül nem igazolja vissza, hogy igénybe kívánja venni a nyereményt.

A Szervező a nyertest haladéktalanul, maximum 5 munkanapon belül értesíti a nyerés tényéről és visszaigazolást kér arról, hogy az a nyertes igénybe kívánja e venni a Játékos által megadott elérhetőségek egyikén, elsősorban e-mail formában.

A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről, a kézbesítés sikertelensége esetében, vagy a válaszadás ütközik nem a Szervezőnek felróható akadályba. Ha a Szervező nem tudja a nyertest elérni, vagy a nyertes 2 napon belül nem igazolja vissza, hogy a nyereményre igényt tart, akkor a nyertes elveszti jogát a nyereményre.

Ha a nyertes, vagy hiányában pótnyertes személye a visszaigazolás alapján kijelölésre került, úgy azoknak a megadott határidőn belül van lehetőségük a nyeremény beváltására, amely elmulasztása esetén az ahhoz fűződő joguk elvész, e körben a Szervezőt tájékoztatási, figyelmeztetési vagy bármely kommunikációs kötelezettség nem terheli.

A nyereményhez tartozó adó kötelezettséget a Szervező viseli, azonban az egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei stb.) a nyertest terhelik.

A nyertesnek először kisorsolt Játékos jogosult a nyereményt átvenni. Amennyiben bebizonyosodik, hogy erre mégsem lenne jogosult – így pl. ha a Játékos a jelen Szabályzatban foglaltak szerint kizárásra került a Játékból –, vagy nem kívánja igénybe venni a nyereményt, úgy helyére a Szervező által a sorsoláskor kisorsolt Játékos lép (pótnyertes).

IV. Játékos kizárása a Játékból

A Szervező a nyeremény átadásáig jogosult saját belátása szerint, külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni azt a Játékost a Játékból:

- aki bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit;

- aki valótlanul, vagy hibásan ad meg nevet, e-mail címet vagy a Nyereményjátékban valótlan, vagy az eredeti Játékostól eltérő más személyt nevesít Játékosként;

- akit a Szervező egyéb okból indokoltnak lát kizárni, így különösen visszaélés gyanúja, a Játék céljaival ellentétes magatartás, súlyos szerződésszegés, csoportosan játékban részt vevő személy, stb.

A Játékos kizárása esetén az adott Játékos nem tarthat igényt a már átadott nyereményre, illetve amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervező tudomására, úgy annak ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a Szervezőnek, valamint köteles a Szervezőnek a kizárással kapcsolatos költségeit megtéríteni. A kizárt Játékos nem tarthat igényt kártérítésre.

A Szervező fenntartja a jogát arra, hogy a kizárt Játékos helyett másik Játékost hirdessen ki nyertesként (pótnyertes).

V. Szabályzat módosítása

A Szervező fenntartja a Szabályzat egészének vagy bármely elemének a módosításának a jogát. A Szabályzat módosításáról a Hyundai Facebook oldalán keresztül értesíti a Játékoskat.

VI. A Szervező felelőssége

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervező nem szavatolja a Játék szünetmentességét, nem felel továbbá a Játék felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szervező kizár valamennyi kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával, koncert szervezőjével szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl. Szervező pótnyeremény adására semmilyen esetben nem kötelezhető.

VII. Egyéb rendelkezések

A Játékos maga viseli annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.

A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

VIII. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) valamint a GDPR rendelkezései szerint tájékoztatjuk a Játékost, hogy a Játékban való részvételhez a Szervező által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, az a Játékos hozzájárulásán alapul.

A Nyereményjátékban való részvétellel, valamint egyes személyes adatainak (így név, cím, telefonszám, e-mail cím, valamint az adásvételi- vagy lízingszerződésben megadandó adatok) megadásával a Játékos hozzájárul a fenti személyes adatai kezeléséhez, ideértve, nyerése esetén, a nevének a megjelenítéséhez, nyilvánosságra hozatalához.

A Játék során a Szervező a Játékos által önként megadásra kerülő adatokat hozzájárulás alapján és jogcímen kezeli, a Játék lebonyolítása és nyerés esetén a nyeremény biztosítása érdekében, valamint utókommunikációs céllal. A személygépkocsi választási preferenciákból profil adatbázis építésére nem kerül sor. A megadott e-mail címen a Játékosok az adott hozzájárulásuk visszavonásáig a Szervezőtől ajánlatokat, híreket, információkat, tájékoztatásokat, valamint reklám- és marketing üzeneteket kapnak, amelyre kifejezett tekintettel adja meg Játékos az Ügyfélkártyán az elérhetőségét és hozzájárulását.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a Játékost megilletik a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 18-21. §-ban és a GDPR 16-18. és 21. cikkeiben meghatározott helyesbítési, törlési és tiltakozási jog, illetve az Infotv. 23. §-ban meghatározottak szerint az Infotv. szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. A fentiek alapján a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül írásban megtagadhatja.

Amennyiben a Játékosnak a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie a Szervezővel, vagy egyébként a Játékos bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) jogosult bejelentést tenni.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy

  • - amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Szabályzatban megjelölt személyes adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a játékból való kizárásához vezet; valamint
  • - amennyiben az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény – vagy más jogszabály – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

A Szervező az adatokat – a nyertes adatai kivételével – a Játék lebonyolítása célhoz kötötten, a Játékot követően 30 nappal törli, míg a marketing hozzájárulással összefüggő adatok a kifejezett hozzájárulás visszavonásakor kerülnek törlésre.

Az adatkezelési tájékoztatóban nem szereplő kérdésekben a Szervező általános adatkezelési tájékoztatójának rendelkezései irányadók, amelyek a http://www.autopalacedelpest.hu/adatvedelem oldalon érhetők el.

Budapest, 2019. december 5.